جهت مشاوره
حسابداری، آموزش حسابداری

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 76

ماده ‌76 - در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌(52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.[1]

1. به موجب بند 14 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، متن ماده (76) قانون اصلاح ­شد.

«ماده 76 - در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده (59) این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال‌ مزبور مطالبه نخواهد شد.»

سبد خرید

دانلود سرویس CSR سامانه مؤدیان

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*

0:00
0:00