قانون مالیات بر ارزش افزوده (قدیم)

1- کلیات و تعاریف - شامل مواد قانونی 1 الی 11

2- معافیتها - شامل مواد قانونی 12 الی 13

3- ماخذ ، نرخ و نحوه ی محاسبه ی مالیات - شامل مواد قانونی 14 الی 17

4- وظایف و تکالیف مودیان - شامل مواد قانونی 18 الی 23

5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن - شامل مواد قانونی 24 الی 33

6- سایر مقررات - شامل مواد قانونی 34 الی 37

7- عوارض کالا ها و خدمات - شامل مواد قانونی 38 الی 40

8- حقوق ورودی - شامل مواد قانونی 41

9- سایر مالیات ها و عوارض خاص - شامل مواد قانونی 42 الی 53