جهت مشاوره
حسابداری، آموزش حسابداری

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 55

ماده 55 ـ هرگاه مالک خانه يا آپارتمان مسکوني‌، آن را به اجاره‌ واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سکونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني که کارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي که به ‌موجب سند رسمي يا قرارداد مي‌پردازد يا توسط کارفرما از حقوق وي کسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دريافتي او کسر خواهد شد.

سبد خرید

دانلود سرویس CSR سامانه مؤدیان

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*

0:00
0:00