جهت مشاوره
حسابداری، آموزش حسابداری

قانون ارزش افزوده - ماده 49

ماده 49 - آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف  شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سبد خرید

دانلود سرویس CSR سامانه مؤدیان

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*

0:00
0:00